Presse 2018

20132014201520162017 – 2018

 

 


Radio 100,7

Mitten unter uns – die Schicksalsgeschichte der Familie Juda

A sengem Virtrag versicht den Iechternacher Henri Juda, dës fatal Joren um Beispill vu senger Familljegeschicht ze beliichten. Während seng zwou Groussmammen dem Holocaust zum Affer gefall sinn, hat seng Mamm Ausschwitz iwwerlieft. Säi Papp konnt während de Krichsjore bei enger couragéierter Bauerefamill zu Beefort verstoppt ginn.

Mir héieren erstaunlech Geschichte, vum Wirtschaftlechem Opstig, Feindschaften a Verrot, Ausgrenzung, Verdreiwung, Deportatioun an Ermordung, souwéi dem Versuch an der Nokrichs- Gesellschaft een neit Liewen opzebauen, an der Reconciliatioun an am Vergiessen, wou och d’Verdrängen am Mëttelpunkt stoungen. De Virtrag vum Henri Juda soll net ukloen, mä och bewosst, onbequeme Froen net aus dem Wee goen.

Verschafft gouf de Virtrag vum Carlo Link.


Jüdische Allgemeine

Luxemburg

Nach langem Schweigen

Recherchen belegen: Während der Schoa beteiligten sich auch Soldaten aus dem Großherzogtum an den Judenmorden

25.01.2018 – von Jochen ZenthöferJochen Zenthöfer


 VOXX

Histoire(s) : Mir sinn och elo nach net all Helden

En cette année électorale, il semble que le gouvernement n’aime plus remettre en question le « master narrative » 
de la Seconde Guerre mondiale. Pour des raisons politiques, le progrès scientifique est nié.

– Question Parlementaire: Recherche Enrôles de force de F. Fayot —> Lire

Réponse commune de Monsieur le Premier ministre, ministre d’État et de Monsieur le Ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche à la question parlementaire N“ 3515 de Monsieur le Député Franz FAYOT au sujet de la recherche sur les Luxembourgeois enrôlés de force. —> Lire

Ces criminels de guerre qui crispent le pouvoir

By Mil Lorang |